Insights into the Enhanced Catalytic Activity of Fe-Doped LiCoPO4 for the Oxygen Evolution Reaction

Xiaochao Wu, Yangming Lin, Yu Ji, Daojin Zhou, Zigeng Liu, Xiaoming Sun
ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 3, 2959-2965